Общинският съвет даде съгласие за удължаване на срок за погасяване на общински дълг по договор с ФЛАГ

284

Общински съвет - Плевен, даде съгласие за промяна в срока за погасяване на кредит по договор, сключен между Общината, Фонда за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ и „Уникредит Булбанк“. Заемът е във връзка с реализацията на проекта за осигуряване на устойчива градска среда.

С решение от 29.07.2021 г. съветниците дадоха съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с ФЛАГ, по силата на който да бъде поет краткосрочен общински дълг с цел реализация на проекта за осигуряване на устойчива градска среда на Плевен - етап 2, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020 г.“. В изпълнение на взетото решение е сключен договор за кредит от 01.10.2021 г. между ФЛАГ в качеството на кредитор, Община Плевен - в качеството на длъжник, и „Уникредит Булбанк” АД - в качеството на банка, за отпускане на кредит със срок за усвояване до 31.03.2022 г. и издължаване на главницата по кредита до 25.08.2022 г.

През юни тази година, с ново решение, местният парламент промени вида на кредита от „краткосрочен” на „дългосрочен” с нов срок за погасяване - до 31.12.2022 г., последва и анекс към договора. Приетите промени са във връзка с подготовката и представянето през месец юли пред Управляващия орган на Оперативната програма искане за междинно плащане по проекта на стойност 1 737 898,17 лв. и обективната невъзможност то да бъде верифицирано до 25.08.2022 г. В периода на действие на последното решение процесите по верификация на междинното искане за плащане не са приключили. Съгласно процедурните правила на Програмата се извършва цялостен преглед на представените във връзка с изпълнението на проекта документи и се прави проверка на място от МРРБ на изпълнените дейности. Предвид това, че основното обезпечение за възстановяване на кредита от ФЛАГ са средствата, верифицирани по проекта, както и статуса на изпълнение на процесите по верификация на искането за междинното плащане и предстоящо депозиране на искане за окончателно плащане към настоящия момент, е налице обективна невъзможност срокът 25.12.2022 г. за възстановяване на цялата дължима сума към ФЛАГ от 2 300 547,00 лв. да бъде спазен.

В тази връзка Общински съвет - Плевен, определи нов срок за погасяване на дълга - 30.06.2023 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за това.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Общински съвет - Плевен с…

петък, 29 септември 2023
67

Изграждане на амфитеатър и възстановка…

четвъртък, 28 септември 2023
91

Плевен се включва в Национална…

четвъртък, 28 септември 2023
72

Приеха Краткосрочна програма за насърчаване…

четвъртък, 28 септември 2023
56