Общинският съвет даде съгласие за нов договор за кредит с ФЛАГ

120

Единодушно с 40 гласа „за“ Общинският съвет на Плевен даде съгласие Община Плевен да сключи договор за кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проекта “Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен - етап 2”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Решението бе прието след дебат по предложението в залата и разяснения по него, направени от кмета на Общината Георг Спартански в качеството на вносител.

В бюджета на Община Плевен за 2021 г., приет с Решение №461 през февруари тази година от Общинския съвет е определен лимит за поемане на нов общински дълг чрез ФЛАГ /максимален размер/ - 10 000 000 лв. Във връзка с изпълнение на дейностите по договора за проекта “Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен - етап 2”, е установена необходимост от оборотни средства за текущи плащания на дейностите, свързани с изпълнение на проекта, и за окончателно разплащане по него в размер до 2 300 547,01 лв. Това налага и днешното решение за съгласие.

Определените от Общински съвет - Плевен параметри за дълга са:

  • максимален размер - 2 300 547 лв.;
  • вид на дълга - краткосрочен, с договор за общински заем;
  • срок за погасяване - до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване;
  • източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта и от собствени бюджетни средства.

С т.2 в същото решение местният парламент възлага и делегира права на кмета на Общината да подготви и подаде искането за кредит в ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Общинският съветник Георги Славов с…

понеделник, 20 септември 2021
39

Мартин Митев, председател на ОбС…

сряда, 15 септември 2021
183

Отчетът на общинския бюджет за…

вторник, 14 септември 2021
83

ПГ по облекло и текстил…

четвъртък, 09 септември 2021
175