Общинският съвет даде съгласие Община Плевен да кандидатства с проект пред Фонд „Социална закрила”

73

Общинският съвет на Плевен даде съгласие Община Плевен да кандидатства с проект за подпомагане на образователния процес в 7 Центъра за настаняване от семеен тип на територията й пред Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика. Решението получи единодушната подкрепа на общинските съветници.  

Във връзка с извънредната епидемична обстановка, обявена с решение на Министерския съвет от 14.05.2020 г., и усилията за преодоляване на пандемията от COVID-19, Министерството на труда и социалната политика пое ангажимент да подкрепи най-уязвимите обществени групи - учащи деца и младежи. Със заповед от 28.05.2020 г. на социалния министър Деница Сачева бе утвърдена Целева програма за подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа, от I до XII клас по реда на  Закона за социалното подпомагане. Програмата се финансира от фонд „Социална закрила" към Министерството и нейната цел е да се осигури непрекъснат образователен процес на учащите от посочените социални институции.

Община Плевен има намерението да кандидатства с проект „Подпомагане на образователния процес в 7 Центъра за настаняване от семеен тип в община Плевен”. Индикативната обща стойност на проекта е 30 000 лв. с ДДС, които са 100 % безвъзмездна финансова помощ. Условията на програмата допускат закупуване на технически средства с лицензиран софтуер: компютърна конфигурация и/или преносим компютър, таблет, принтер/мултифункционално устройство, закупуване на рутер и заплащане на такса за интернет до 31.12.2020 г. Условията за кандидатстване изискват решение на Общинския съвет, потвърждаващо намеренията на Общината. Срокът за представяне на проектите е от 1.06.2020 г. до 15.07.2020г.

Свалете в PDF