Общинският съвет утвърди годишните програми за развитие на общинските фирми

141

Програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2022 г. утвърди на днешното си заседание Общинският съвет на Плевен. При гласуването „за“ гласуваха 34 общински съветници, 2 – „въздържал се“, „против“ - няма.

На свое заседание, проведено на 22.02.2022 г., Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт“ разгледа годишните програми за развитие на „ДКЦ II - Плевен“ ЕООД, „ДКЦ III - Плевен“ ЕООД, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД. След разисквания членовете на Комисията изразяват положително становище и предлагат на Общинския съвет да утвърди програмите и на шестте търговските дружества с общинско участие.

Съгласно общинската Наредба №8 за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Плевен върху общинската част от капитала на търговските дружества програмите за развитие на дружествата се утвърждават ежегодно от Общинския съвет в срок до 31 март всяка календарна година, като проектите за тях се представят до 31 януари на съответната година.

Програмите за развитие на шестте общински фирми са неразделна част от договорите им за възлагане на управлението.

Свалете в PDF