Общински съветник ще представлява Плевен в европейска мрежа за сътрудничество

379

Общински съвет - Плевен, определи Йордан Грижов - общински съветник и председател на Постоянна комисия по "Младежки дейности, спорт и туризъм", за представител на местната власт в европейска мрежа от избрани на местно равнище политици. Изграждането на мрежата е по линия на проект „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“.

На свое заседание Постоянната комисия по "Култура, вероизповедания и международна дейност" разгледа писмо от Представителството на Европейската комисия в България относно партньорство по места чрез определяне на местни представители на изборна длъжност по проекта „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“. В отговор на отправената покана Комисията по култура изготви и внесе в Общинския съвет предложение за определяне на такъв и решението бе прието след гласуване.

Задачата на европейската мрежа от избрани на местно равнище политици е подобряване на комуникацията по въпросите на ЕС чрез партньорство между европейските структури и структурите на местното самоуправление. Проектът ще даде възможност на местните политици да работят заедно и да разпространяват информация за свързани с ЕС теми.

След като станат членове на мрежата, от местните съветници се очаква да участват в дебати с членове на избирателния си район и/или в местните медии, посветени на политическите инициативи и мерките, осъществявани от ЕС.

Свалете в PDF