Изграждане на съвременна визия за развитие на образованието - акцент в образователната стратегия на Общината за 2021 - 2027 г.

191

Изграждане на съвременна визия за развитие на образованието с акцент върху потребностите на децата и учениците и възможностите за развитие на учителите, са основните цели в приетата Стратегия за развитие на образованието в община Плевен за периода 2021-2027 г. Документът бе разгледан в Общинския съвет и приет единодушно от съветниците.

Стратегията за развитие на образованието в община Плевен за периода 2021-2027 г. съдържа конкретните цели, области на въздействие и приоритетни дейности, както и анализ на общинската образователна система. По данни към 2020 г. в общината функционират общо 32 детски градини, 33 общообразователни училища, 12 професионални гимназии, Спортно училище и Национално училище по изкуства „Панайот Пипков“. Част от общинската образователната система са още: Педагогически колеж в структурата на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”; Медицински университет; Медицински колеж в структурата на МУ - Плевен; Център за специална образователна подкрепа „П.Р.Славейков”; Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование; Професионален колеж (частен с прием след средно образование); Центрове за подкрепа за личностното развитие - Център за работа с деца и Ученическа спортна школа; Общоградско средношколско общежитие.

Основната част от училищата са общински (над 57%). Общински са училищата, които са с местно значение и се финансират от общинския бюджет. Тъй като образованието е делегирана от държавата дейност, голяма част от средствата за образование в общината постъпват посредством трансфер от държавния бюджет. При възможност и необходимост, общината финансира училища и със собствени приходи. Контролът върху начина на изразходване на предоставените средства се осъществява от кмета на общината.

Детски градини

От действащите 32 детски градини в община Плевен, 23 се намират на територията на град Плевен, останалите 9 са в гр. Славяново и селата Ясен, Опанец, Дисевица, Върбица, Мечка,  Брестовец, Буковлък и с. Бръшляница. Съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 2017 г., максималният брой деца в една група е 23. В детските градини, които прилагат системата на делегираните бюджети, броят на децата в група може да бъде 10 % над нормата за максимален брой. В периода 2014 - 2020 г., средната пълняемост на група в детска градина в община Плевен е между 26,5 и 25,1. Анализът показва, че повечето детски градини са със запълнен капацитет, като има и такива, които надвишават минимално нормативно изискуемият максимум. През последните 7 години броят на записаните деца в детските градини в общината плавно намалява, което води до оптимизиране и на броя на детските градини и групите.

Педагогическите специалисти в общинските градини за 2019/2020 г. са 337, в т.ч. детски учители. За последните 7 години е налице плавно намаление на щата, което показва неговата правопропорционална зависимост от броя на децата в детските градини.

Сградният фонд на детските градини е създаван по различно време, като голяма част от детските заведения са построени преди 80-те години на ХХ-ти век. Голяма част от сградите са преминали през различни етапи на саниране и реконструкция през последното десетилетие по линия на различни проекти, осъществени от Община Плевен. В детските градини има обособени места за занимания, спални помещения, кътове за четене, което показва наличие на добра база на общинските детски градини. Прави впечатление и активността на детските градини при реализирането на проекти с външно финансиране, подпомагащи развитието на материално-техническата база и сградния фонд, както и квалификацията на персонала и подобряването на учебния процес.

Предучилищно образование

Според Закона за предучилищно и училищно образование, предучилищното образование в Република България е задължително за всички деца през последните 3 години преди постъпването им в I клас. То се осъществява както в детските градини, така и в подготвителните групи в училищата. В периода 2018 - 2020 г. в 17 училища в община Плевен е провеждана предучилищна подготовка, като се наблюдава плавно увеличаване на броя на децата, включени в предучилищно образование в съответните училища.

Училищно образование

Мрежата от всички видове и степени на училища (основни, СУ и професионални гимназии) през учебната 2019 - 2020 г. в общината включва общо 33 училища. През 2019/2020 учебна година броят на паралелките е 486. Съпоставката им с броя на учащите (10795) е критерий за добър стандарт по отношение на осигуреността на подсистемата с учебна база. Броят на учениците в една паралелка в община Плевен за началното образование през учебната 2019-2020 г. е 21, за основното - 23, за средното - 22, което е в границите на изискванията за максимален брой ученици в една паралелка според вида на училищата. Данните за броя на обхванатите ученици през учебната 2019-2020 г. в V-VIII клас е по-висок от съответния през учебните 2017-2018 и 2018-2019 г., независимо от намаляващите контингенти от деца, което показва по-добра организация за обхващане на подлежащите за обучение деца.

Мрежата от общообразователни училища покрива цялата територия на общината. В населените места на общината (извън гр. Плевен) функционират 14 учебни заведения за общо образование: Начални - в гр. Славяново и селата Дисевица и Върбица; основни - в селата Опанец, Николаево, Буковлък, Бохот, Беглеж, Бръшляница, Ясен и Пелишат; средни - в гр. Славяново; обединено училище - с. Мечка, с. Търнене. В последните години не е налице голяма динамика в броя паралелки и на учениците, които учат в тези училища в Плевен, като дори има плавно увеличение, независимо от негативните демографски тенденции, включващи вътрешна и външна миграция на семействата на учениците.

В началото на учебната 2020/2021 г. в училищата на територията на община Плевен са записани 13701 ученици в дневна форма на обучение. От тях през първия учебен срок са отпаднали 26 в задължителна училищна възраст, като 20 са поради отсъствия и 6 - по социални и семейни причини. Други 37 ученици са отписани поради заминаване в чужбина. Учениците, отпаднали поради отсъствия са предимно тези, чиито родителите не са информирали училищното ръководство и класния ръководител за заминаването им в чужбина. Информацията за тях е получена на по-късен етап след предприети междуинституционални действия. Броят на реинтегрираните ученици за периода е 18, от които 16 - завърнали се от чужбина. През втория учебен срок броят на отпадналите е 14, от които 1 - поради отсъствия и 13 - по социални и семейни причини. Поради заминаване в чужбина през този срок са отписани 46 ученици. Броят на реинтегрираните ученици през този срок е 7, от които 5 са завърнали се от чужбина. 

По различни причини - социални, икономически, вътрешна и външна миграция броят на отпадналите от образователния процес се движи между 31 и 48 ученика, с тенденция за увеличаване на броя им през последните години.

Данните за възрастовата структура на педагогическия състав показва, че над 80% от всички учители в училищата в общината са на възраст над 40 години. От 40 до 50 години са 263 човека, 491 са от 50 до 60 години и над 60 години са 155 лица, което е 14%. Младите учители до 30 години са 49 човека, което представлява едва 5%, а тези до 40 години са 11%. Ако тези цифри не се променят за най-младите възрастови групи, това ще доведе до недостиг на кадри и е наложително провеждането на политики за привличане на повече млади специалисти, които да влязат в образователната система на община Плевен.

Професионално образование

Професионалното образование се реализира в мрежа от професионални гимназии с прием след VІІ и VІІІ клас. Мрежата от професионални училища в общината обхваща общо 14 обекта, всичките се намират на територията на гр. Плевен. С най-голям дял при профилираните паралелки в общината са паралелките с профил „чужди езици“. Непосредствено след тях се нареждат паралелките в т.нар. STEM направления: математика, информатика, природни науки и информационни технологии. Наблюдава се нарастващ интерес към професии като системен програмист.

На база на анализираните данни и обстоятелства, в Стратегията са и посочени и няколко основни извода:

  • Основните проблеми в сферата на образованието са свързани с подобряването на обхвата, превенцията на отпадането и осигуряването на достъп до качествено образование за всички ученици, наред с предприемането на целенасочени усилия за формиране на адекватни на потребностите на пазара на труда умения. Това са приоритетите за бъдещото развитие на образователната система в общината;
  • Въпреки инвестициите в подобряването на енергийната ефективност и обновяването на училищните сгради, са необходими допълнителни ресурси за подобряване на базите;
  • Изоставането при постигането на целите за маргинализирани групи, включително включването на ромите в образователната система и намаляването на относителния дял на младите хора, незаети в трудова дейност, образование или обучение, ще изисква допълнителни действия в това отношение.

Настоящата Стратегия е основана на разбирането, че главна ценност в образователната система е детето (ученикът), като същевременно поставя акцент и върху учителя и възможностите за неговото развитие и адаптивност.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Плевен с паметна плоча на…

петък, 30 септември 2022
94

Определиха цени за продажба на…

четвъртък, 29 септември 2022
118

Общинският съвет прие отчета за…

четвъртък, 29 септември 2022
72

Общинският съвет заседава през септември…

сряда, 28 септември 2022
65