Избраха експерт-счетоводители за заверка на годишните финансови отчети на общински дружества

253

Общински съвет - Плевен, избра експерт-счетоводители за заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на три от търговските дружества, чиито собственик на капитала е Община Плевен. Изборът касае фирмите: „Тролейбусен транспорт" ЕООД, „Тибор" ЕАД и „Инжстрой" ЕООД.

В изпълнение на решение на местния парламент от м. май тази година трите търговски дружества с общинско участие - „Тролейбусен транспорт", „Тибор“ и „Инжстрой", са внесли в деловодството на Общинския съвет предложения за избор на експерт-счетоводители за заверка на годишните финансови отчети за 2022 г., съгласно проведените от тях конкурси. Предложенията, заедно с приложените към тях протоколи от комисиите, провели конкурсите и информация за класираните кандидати, са разгледани в заседание на Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт“. Комисията е вносител и на предложението за утвърждаване на избраните експерт-счетоводители в местния парламент.

В тази връзка и на основание съответните нормативни документи Общински съвет - Плевен прие решение за избор на  експерт-счетоводители за заверка на годишните финансови отчети за 2022 г., както следва:

- за „Тролейбусен транспорт" ЕООД - Йорданка Виткова;

- за „Тибор" ЕАД - Йордан Досев;

- за „Инжстрой" ЕООД - Златка Нешева.

Съгласно общинската Наредба №8 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, Общинският съвет, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в публично предприятие - еднолично дружество с ограничена отговорност, избира и освобождава независимия регистриран одитор, в предвидените от закон случаи.

Свалете в PDF