Читалища в община Плевен ще продължат да ползват безвъзмездно общински имоти

307

Три читалища в община Плевен ще продължат да ползват безвъзмездно общински имоти за развитие на своята дейност за нови 5 години. Общинският съвет на Плевен прие решенията единодушно на днешното си заседание и удължи срока на договорите на НЧ „Христо Ботев-1959” - гр. Плевен, НЧ „Просвета - 1923” - с. Ясен и НЧ „Наука 1927” - с. Брестовец.

В Община Плевен е постъпило писмено заявление от Мария Венкова - председател на НЧ „Христо Ботев-1959”, гр. Плевен със заявено желание за сключване на договор за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим нежилищен общински имот - публична общинска собственост, находящ се на бул. ”Русе” №6. Имотът представлява самостоятелен обект в сграда със застроена площ 299 кв.м с предназначение за културна дейност, заедно с прилежащо сутеренно помещение с площ 255 кв.м. На НЧ „Христо Ботев - 1959” е учредено безвъзмездно право на ползване върху същия имот за срок от 5 години, съгласно договор от 6 декември 2017 г. Договорът изтича на 6 декември тази година.

В полза на НЧ „Просвета - 1923” - с. Ясен има учредено безвъзмездно право на ползване върху имот - публична общинска собственост, представляващ масивна двуетажна сграда за култура и изкуство - Културен дом, със застроена площ 382 кв.м в населеното място. Правото на ползване е за срок от 5 години, съгласно договор от 08.12.2017 г. Договорът изтича на 8 декември тази година. В Община Плевен е постъпило заявление от Янита Коцева - председател на читалището, придружено с удостоверение за актуално състояние на регистрацията и със заявено желание за сключване на нов договор за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижимия нежилищен имот.

В Община Плевен е постъпило писмено заявление и от Галя Русанова - председател на НЧ „Наука 1927” - с. Брестовец, за сключване на договор за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим нежилищен общински имот - публична общинска собственост. Имотът представлява масивна двуетажна сграда за култура и изкуство със застроена площ 397 кв.м с изключение на едно помещение с площ 16,50 кв.м, находящо се на първия етаж. Сградата се намира в поземлен имот по регулационния план на с. Брестовец. На НЧ „Наука 1927” има учредено безвъзмездно право на ползване върху същия имот за срок от 5 години, съгласно договор от 8 декември 2017 г. Договорът изтича на 8 декември тази година.

И в трите решения, приети днес от Общински съвет - Плевен за удължаване срока на договорите за безвъзмездно право на ползване на общинските имоти за читалищна дейност, се посочва, че всички консумативи и разноски за поддържането им ще бъдат за сметка на ползвателите.

Свалете в PDF

Още новини Всички новини

Председателят на Общинския съвет уважи…

петък, 01 декември 2023
207

Общинският съвет избра доц. Иван…

четвъртък, 30 ноември 2023
228

Стартират нови процедури за избор…

четвъртък, 30 ноември 2023
115

Петя Василева положиха клетва като…

четвъртък, 30 ноември 2023
73