Наредба №9 за ползване на пасища и мери - публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състоя

632

Файлове:

Naredba09-24.06_.2021_.doc Naredba09-24.06_.2021_.doc