Неделя 26 Мар 2017

Обжалвани актове

Върнати за ново обсъждане решения от Областен управител на област Плевен

   Със Заповед №РД-29-12/09.12.2016 г. и Заповед №РД-29-13/09.12.2016 г. на Областен управител на област Плевен са върнати за ново обсъждане Решение №398/24.11.2016 г. и Решение №408/24.11.2016 г. на Общински съвет - Плевен.

       Със заповедите можете да се запознаете в меню "Нормативна уредба" - "Други документи".

Върнато за ново обсъждане Решение №408 от 24.11.2016 г. на Общински съвет - Плевен

    На основание чл.45, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Кмета на Община Плевен връща за ново обсъждане Решение №408/24.11.2016 г. на Общински съвет - Плевен.

      Мотивите за връщането можете да видите в меню "Нормативна уредба" - "Други документи".

Върнато за ново обсъждане решение на Общински съвет - Плевен

           На основание чл.45, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Кмета на Община Плевен връща за ново обсъждане Решение №207/26.05.2016 г. на Общински съвет - Плевен.

         Мотивите за връщането можете да видите в меню "Нормативна уредба" - "Други документи".

Върнати за ново обсъждане решения

      Със Заповед №РД-29-01/08.03.2016 г. и Заповед №РД-29-02/09.03.2016 г. на Областен управител на област Плевен са върнати за ново обсъждане Решение №106/25.02.2016 г. и Решение №133/25.02.2016 г. на Общински съвет - Плевен.

       Със заповедите можете да се запознаете в меню "Нормативна уредба" - "Други документи".

Обявление по решение №1382/28.02.2015 г.

       С писмо с изх.№ТСУиС 100-01-42/11.03.2015 г. на Кмета на Община Плевен е върнато за ново обсъждане Решение № 1382/28.02.2015 г. на Общински съвет - Плевен.

       С писмото можете да се запознаете в меню "Нормативна уредба" - "Други документи".

Решения №201/27.03.2012 г. на Административен съд - Плевен и Решение № 1577/04.02.2013 г. на Върховен административен съд на Република България

         С Решение №201/27.03.2012 г., постановено по АД № 66/2012 г. на Административен съд - Плевен и Решение №1577/04.02.2013 г., постановено по АД № 6628/2012 г. на Върховен административен съд на Република България може да се запознаете в меню "Нормативна уредба" - "Други документи".

Заповед № РД-29-04/21.11.2012 г. на Областен управител на област Плевен

           Със Заповед № РД-29-04/21.11.2012 г. на Областен управител на област Плевен са върнати за ново обсъждане Решения № № 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331 по Пртокол № 19 от 07.11.2012 г. на Общински съвет - Плевен.

             Със заповедта можете да се запознаете в меню "Нормативна уредба" - "Други документи".

  

Обявление по решение № 729 /22.12. 2011 на Административен съд – Плевен

Върховният административен съд на Република България със свое Решение № 3743/15.03.2012 г. обезсилва Решение № 729 /22.12. 2011  на Административен съд – Плевен, с което беше отменено Решение № 1372/28.07.2011 година.


Обявление по Решение № 018 от 22.12.2011 г. на Общински съвет - Плевен

Общински съвет – Плевен съобщава на основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, че в Общинския съвет е внесена жалба от Ирена Василева Цолова, Ралица Христова Иванова, Божидар Искренов Иванов, Огнян Стефанов Илиев и Христо Димитров Каленов с вх.№ ОбС-0057/18.01.2012 г.  по оспорване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Плевен, приета с Решение № 018/22.12.2011 г. на Общински съвет – Плевен.

Съобщение

С Решение № 729 от 22 декември 2011 година на Административен съд – гр. Плевен е отменено Решение № 1372/28.07.2011 година на Общински съвет – Плевен. Решението е обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд.