Неделя 26 Мар 2017

 

Flat View
По година
Този Месец
По месец
Weekly View
По седмици
Daily View
Днес
Categories
Виж по категория
Search
Търси

Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие"

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”

 

П О К А Н А

На 22.02.2017 год. /сряда/ от15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Устройство на територията , екология и земеделие” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява Община Плевен в заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен.

            Внася: Милен Яков  – ВРИД Кмет на Община Плевен         

          2. Предложение относно приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

          3. Предложение относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

         4.Предложение относно промяна на начина на трайно ползване на имоти, публична общинска собственост.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

5.Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Румен Славков Янакиев върху недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот – УПИ VІІІ-144, кв.22 по плана на с. Къшин, Община Плевен.

            Внася: Милен Яков – ВРИД  Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно схема за поставяне на паметник на Емил Димитров на основание чл.57, във връзка с чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

            7. Предложение относно проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на електропровод НН и газопровод до поземлен имот с идентификатор 56722.701.3228 в местността „Стража” в землището на гр. Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

          8. Предложение относно проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод СН 20 кV до поземлен имот 000482 в местността „Станушев геран” в землището на с.Буковлък.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            9. Предложение относно проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – Парцеларен план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 666.3, 666.1053 и 666.1054, попадащи в границите на УПИ І в кв. 428 по плана на гр. Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            10. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план  - План за застрояване за поземлен имот 000393 в местността „При гарата” в землището на с.Ясен и одобряване на Задание за изработване на Подробен устройствен план.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            11. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план- План за застрояване за поземлен имот 128001 в местността „Над село” в землището на с.Ясен и одобряване на Задание за изработване на Подробен устройствен план.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

          12. Декларация от колектива на ОУ „Васил Левски” – гр. Плевен

          13.Становище от инж. Иван Мариновски – Директор ОП „ Управление на общински земи и гори”, относно стопанисване на имот .

          14.Уведомително писмо – отговор до Обществен съвет към ДГ „Теменуга” относно молба за ремонт на ул."Петко войвода".

          15. Други.

         

Забележка: Материалите по точките от т. №1 до т.№11 включително се намират в комплекта за сесия.                    

                             

                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

ми/ба                                                                                              /МИЛЧО ИЛИЕВ/

           

Location : Заседателна зала

Назад