Неделя 26 Мар 2017

 

Flat View
По година
Този Месец
По месец
Weekly View
По седмици
Daily View
Днес
Categories
Виж по категория
Search
Търси

Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт"

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

на  21.02.2017 год. /вторник/ от 18.00  ч. в Заседателна зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

     1. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2015-2019 г. на Кмета на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

                 2. Предложение относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Плевен през 2017 г.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

                 3. Информация  за  финансовото  състояние  на търговските дружества с общинско участие за четвъртото тримесечие на 2016 г.

                 4. Декларация от учителския колектив на ОУ”Васил Левски”, гр. Плевен.

                 5. Съобщение относно препис от Определение №93/27.1.2017 г. постановено от Административен съд – Плевен.

                 6.  Други.

           

     

Забележка: Материалите по точки от  №1  и № 2  /вкл./ се намират в комплекта за сесия.  


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /Д – Р ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ/

Location : Заседателна зала

Назад