Неделя 26 Мар 2017

 

Flat View
По година
Този Месец
По месец
Weekly View
По седмици
Daily View
Днес
Categories
Виж по категория
Search
Търси

Заседание на ПК по "Общинска собственост и инвестиционна политика"

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

 

П О К А Н А

 

На  21.02.2017 год. /вторник/ от 16.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2015-2019 г. на Кмета на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява Община Плевен в заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен.

            Внася: Милен Яков  – ВРИД Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно промяна на начина на трайно ползване на имоти, публична общинска собственост.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

            4. Предложение относно продажба на незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.652.674 – УПИ ІІІ-652.674, кв.215а, отреден за обществено обслужващи дейности, ул.”Георги Кочев”№24, град Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            5. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.656.60 – УПИ VІІ-496, кв.537, отреден за жилищно строителство, град Плевен, ул.”Орлица”№6, чрез публичен търг.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – незастроен УПИ ІІІ.66 с площ 740 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени сгради върху него – УПИ VІІ-194, кв.135, град Славяново, Община Плевен.

            Внася: Милен Яков  – ВРИД Кмет на Община Плевен

        8. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – незастроен УПИ ІІ с площ 590  кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с.Буковлък, чрез публичен търг.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Румен Славков Янакиев върху недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот – УПИ VІІІ-144, кв.22 по плана на с. Къшин, Община Плевен.

            Внася: Милен Яков – ВРИД  Кмет на Община Плевен

 10. Предложение относно предоставяне за управление на Драматично куклен театър „Иван Радоев” – Плевен, недвижим имот, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ ІІ-ри етаж от двуетажна масивна сграда с идентификатор 56722.657.20.1 на ул.”д-р Г. М. Димитров” №82а, гр. Плевен, актуван с АОС №37030 от  26.08.2011 г.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            11. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Административен съд – Плевен, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „П. Р. Славейков”№21, гр. Плевен, актуван с АОС №41047/22.04.2015 г.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            12. Предложение относно издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Николаево-5”, местност „Липите”, с. Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

            13. Предложение относно отдаване под наем на имот- публична общинска собственост, представляващ язовир, съставляващ имот №000188, с площ 42,589 дка., находящ се в землището на с. Николаево, Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            14. Предложение относно закупуване на жилищна сграда с идентификатор 56722.663.251.2 с площ 23 кв.м., находяща  се в гр. Плевен, ул.”Драва” №55.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно схема за поставяне на паметник на Емил Димитров на основание чл.57, във връзка с чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

            16. Декларация от колектива на ОУ „Васил Левски” гр.Плевен относно запазване на училището.

            17. Разни.

 

         Забележка: Материалите по точки от №1 до №15  /вкл./ се намират в комплекта за сесия.                                       


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /ПЕНЧО ДРЕНОВСКИ/

Location : Заседателна зала

Назад