Неделя 26 Мар 2017

 

Flat View
По година
Този Месец
По месец
Weekly View
По седмици
Daily View
Днес
Categories
Виж по категория
Search
Търси

Заседание на ПК по "Здравеопазване и социална политика"

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На  21.02.2017 год. /вторник/ от 15.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Здравеопазване и социална политика” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2015-2019 г. на Кмета на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            3. Декларация от колектива на ОУ „Васил Левски” гр.Плевен относно запазване на училището.

            4. Разни.

 

Забележка: Материалите по точки №1 и №2 се намират в комплекта за сесия.                                                                                                                   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /Д-Р КАЛИН ПОПОВСКИ/

Location : Заседателна зала

Назад