Неделя 26 Мар 2017

 

Flat View
По година
Този Месец
По месец
Weekly View
По седмици
Daily View
Днес
Categories
Виж по категория
Search
Търси

Заседание на ПК по "Образователна политика и читалищна дейност"

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА И ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ”

 

П О К А Н А

на  20.02.2017 год. /понеделник/ от 17.00  ч. в Заседателна зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Образователна политика и читалищна дейност” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

            1. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2015-2019 г. на Кмета на Община Плевен.

                        Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

                        2. Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен през  2017 г.

                        Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен.

                        3. Информация относно изпълнение на Решение №437/22.12.2016 г. на Общински съвет - Плевен.

                        Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            4. Предложение относно закриване на ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Плевен.

                        Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            5. Предложение относно закриване на ОУ „Васил Левски”, гр. Плевен.

                        Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            6. Предложение относно откриване на Основно училище „Васил Иванов Кунчев – Левски”, гр. Плевен.

                        Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

                        7. Становище от Кмета на Община Плевен относно преписка във връзка с отпускане на допълнителни средства за ремонтни дейности на ОУ”Васил

            Левски”, гр.Плевен.

                      8. Становище от инж. Иван Мариновски – Директор ОП”Управление на общински земи и гори”, гр. Плевен.

                      9. Декларация от учителския колектив на ОУ”Васил Левски”, гр. Плевен.

         10. Доклад на Комисия относно проверка на стопанисването и управлението на представеното общинско имущество на читалищата в Община Плевен.

         11. Други.

 

            Забележка: Материалите  по точки от  № 1  до  № 6 / вкл./ се намират в комплекта за сесия.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /ДИАНА ДАНОВА/

дд/ни

Location : Заседателна зала

Назад