Неделя 26 Мар 2017

 

Flat View
По година
Този Месец
По месец
Weekly View
По седмици
Daily View
Днес
Categories
Виж по категория
Search
Търси

Заседание на ПК по "Бюджет и финансова политика"

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”

П О К А Н А

На  20.02.2017 год. /понеделник / от 16.00 ч. в Заседателна зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Бюджет и финансова политика” при

следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2015-2019 г. на Кмета на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            2. Информация относно изпълнение на Решение №437/22.12.2016 г. на Общински съвет - Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно закриване на ОУ „Никола Йонков Вапцаров”,

гр. Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно закриване на ОУ „Васил Левски”, гр. Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            5. Предложение относно продажба на незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.652.674 – УПИ ІІІ-652.674, кв.215а, отреден за обществено обслужващи дейности, ул.”Георги Кочев”№24, град Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            6. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.656.60 – УПИ VІІ-496, кв.537, отреден за жилищно строителство, град Плевен, ул.”Орлица”№6, чрез публичен търг.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – незастроен УПИ ІІІ.66 с площ 740 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени сгради върху него – УПИ VІІ-194, кв.135, град Славяново, Община Плевен.

            Внася: Милен Яков  – ВРИД Кмет на Община Плевен

            9. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – незастроен УПИ ІІ с площ 590  кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с.Буковлък, чрез публичен търг.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно предоставяне за управление на Драматично куклен театър „Иван Радоев” – Плевен, недвижим имот, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ ІІ-ри етаж от двуетажна масивна сграда с идентификатор 56722.657.20.1 на ул.”д-р Г. М. Димитров” №82а, гр. Плевен, актуван с АОС №37030 от  26.08.2011 г.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            11. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Административен съд – Плевен, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „П. Р. Славейков”№21, гр. Плевен, актуван с АОС №41047/22.04.2015 г.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            12. Предложение относно издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Николаево-5”, местност „Липите”, с. Николаево, Община Плевен, Област Плевен.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

            13. Предложение относно отдаване под наем на имот- публична общинска собственост, представляващ язовир, съставляващ имот №000188, с площ 42,589 дка., находящ се в землището на с. Николаево, Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            14. Предложение относно закупуване на жилищна сграда с идентификатор 56722.663.251.2 с площ 23 кв.м., находяща  се в гр. Плевен, ул.”Драва” №55.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

15. Становище от Милен Яков – Зам. кмет на Община Плевен относно счетоводното обслужване и изготвянето на бюджетни сметки на кметствата на селата: Радишево, Ралево, Тученица и  Горталово.

16. Доклад на Комисия относно проверка на стопанисването и управлението на представеното общинско имущество на читалищата в Община Плевен.

17. Становище от Кмета на Община Плевен относно преписка във връзка с улична настилка на ул.”Петко войвода”, гр. Плевен.

18. Становище от Кмета на Община Плевен относно преписка във връзка с  отпускане на допълнителни средства за ремонтни дейности на  ОУ”Васил Левски”, гр. Плевен.

19. Декларация от учителския колектив на ОУ”Васил Левски”, гр. Плевен.

20.  Информация за финансовото състояние на търговските дружества с общинско участие за четвъртото тримесечие на 2016 г.

21. Други.

                       

Забележка: Материалите по точки от № 1  до № 14  /вкл./ се намират   в комплекта за сесия.

 

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            /ПЕПО ПЕТКОВ/

Location : Заседателна зала

Назад